หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ email: IR@metrosystems.co.th