หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ email: [email protected]

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ email: [email protected]