งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะบริษัท
256525642563256225612560256525642563256225612560
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม (ล้านบาท) 9,4527,2637,4177,4758,0517,444 7,5966,3286,4756,4006,1946,176
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 9,3687,1997,3307,4027,9747,3957,5036,2526,3756,2826,1046,089
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 245196156222283235205194150234243219
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 4,5673,3053,1393,2823,5103,156 3,2112,7642,6072,6632,6042,553
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 2,4921,3271,2501,3891,6481,417 1,5071,1181,0471,0931,0781,115
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท) 2,0751,9771,8901,8931,8621,7391,7031,6461,5601,5701,5261,438
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น) 0.680.550.430.610.790.650.570.540.420.650.670.61
เงินปันผล (บาท/หุ้น) ------0.40.380.30.470.43 0.35
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.814.714.716.315.815.9 13.915.215.117.017.215.9
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 2.52.72.13.03.53.2 2.63.12.43.73.93.5
อัตราเงินปันผล (% ) ------74.291.446.269.670.6
71
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 5.45.94.96.58.57.56.475.78.89.48.5
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.89.98.311.715.714 1211.89.615.116.415.7
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.62.22.21.91.7 1.9 1.82.12.11.91.81.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.20.70.70.70.90.80.90.70.70.70.70.8
ข้อมูลหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 360360360360360360360360360360360360
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 360360360360360360360360360360360360
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 111111111111
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 5.765.495.255.265.174.834.734.574.334.364.243.99