งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะบริษัท
2563256225612560255925632562256125602559
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม (ล้านบาท) 7,4177,4758,0517,444 7,701 6,4756,4006,1946,1766,614
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 7,3307,4027,9747,3957,6516,3756,2826,1046,089 6,534
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 156222283235188150234243219178
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,1393,2823,5103,156 3,136 2,6072,6632,6042,553 2,590
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,2501,3891,6481,417 1,508 1,0471,0931,0781,115 1,246
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท) 1,8901,8931,8621,7391,6281,5601,5701,5261,4381,345
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น) 0.430.610.790.650.52 0.420.650.670.610.49
เงินปันผล (บาท/หุ้น) -----0.30.470.43 0.35 0.3
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.716.315.815.9 14.2 15.117.017.215.913.7
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 2.13.03.53.2 2.42.43.73.93.52.7
อัตราเงินปันผล (% ) -----46.269.670.6
7172.8
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 4.96.58.57.55.85.78.89.48.5 6.7
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.311.715.714 11.8 9.615.116.415.7 13.6
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.21.91.7 1.9 1.72.11.91.81.81.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70.70.90.80.90.70.70.70.80.9
ข้อมูลหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 360360360360360360360360360360
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 360360360360360360360360360360
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1111111111
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 5.255.265.174.834.524.334.364.243.993.74