งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะบริษัท
256625652564256325622561256625652564256325622561
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม (ล้านบาท) 9,5439,4527,2637,4177,4758,0518,1067,5966,3286,4756,4006,194
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 9,4799,3687,1997,3307,4027,9748,0387,5036,2526,3756,2826,104
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 285245196156222283233205194150234243
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,7784,5673,3053,1393,2823,5103,1423,2112,7642,6072,6632,604
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,5622,4921,3271,2501,3891,6481,3491,5071,1181,0471,0931,078
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท) 2,2162,0751,9771,8901,8931,8621,7931,7031,6461,5601,5701,526
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น) 0.790.680.550.430.610.790.650.570.540.420.650.67
เงินปันผล (บาท/หุ้น) ------0.50.40.380.30.470.43
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.112.814.714.716.315.814.213.915.215.117.017.2
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) 32.52.72.13.03.52.92.63.12.43.73.9
อัตราเงินปันผล (% ) ------87.874.291.446.269.670.6
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 7.55.45.94.96.58.57.46.475.78.89.4
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 12.911.89.98.311.715.7131211.89.615.116.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.21.62.22.21.91.7 1.91.82.12.11.91.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71.20.70.70.70.90.80.90.70.70.70.7
ข้อมูลหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 360360360360360360360360360360360360
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 360360360360360360360360360360360360
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 111111111111
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 6.165.765.495.255.265.174.984.734.574.334.364.24