หมายเหตุ :

  1. อันดับ 1 ถึงอันดับ 8 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับออกและเสนอขายหลักทรัพย์
  2. อันดับที่ 6-7 เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน