หมายเหตุ : 1-8 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศ กลต.ที่ ทจ.23/2551