หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือ การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง กรุณาแจ้งรายละเอียดดังกล่าวมาที่บริษัท

บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งข้อมูล.
    File Support .doc .xls .pdf .jpeg .tif (File Should not over 2MB)
    and .exe does not allow.

    *บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านในทางการตลาดของบริษัทฯ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ภายใต้เอกสารฉบับนี้ และตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ*