หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีล่วงหน้า

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

ดาวน์โหลด

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด