*บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านในทางการตลาดของบริษัทฯ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ภายใต้เอกสารฉบับนี้ และตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ*