บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ไอบีเอ็ม ซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายสินค้าของไอบีเอ็ม เป็นคู่ค้ารายแรกของ ไอบีเอ็มในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เมโทรซิสเต็มส์ฯได้ขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจสู่การนำเสนอ โซลูชั่นและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไอทีชั่นนำของโลก อาทิ ไอบีเอ็ม ฮิวเลตต์-แพคการ์ด เลอโนโว เดลล์ เอเซอร์ ไมโครซอฟท์ โซลิดเวิร์ค และอีกมากมาย เพื่อครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า

ในปี 2538 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 180 ล้านบาท และเริ่มเข้าทำการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2539 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนทุนจดทะเบียนตามความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ 360 ล้านบาท โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น และกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง

นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารงานโดยกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 6 บริษัท เพื่อให้ครอบคลุมภาคการค้า และอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึง