บริษัท และบริษัทในเครือ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกับรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงตามเวลาที่กำหนด โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 7,474 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็นจำนวนเงิน 50.77 ล้านบาท