ในปี 2565 แนวโน้มการลงทุนและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจตลอดจนการเติบโตทางเศรษฐกิจในหลายประเทศยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นปีของการฟื้นตัวจากจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 และสภาวะเงินเฟ้อ ท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้ บริษัทได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากแนวโน้มในการใช้ชีวิตและการบริหารจัดการของหลายๆองค์กรในรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลจากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น ความต้องการของสินค้าไอทีมีเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโจทย์อันท้าทายอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

อบทพิสูจน์ความสำเร็จทั้งหมดของเราปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการใช้ทรัพยกรทั้งหมดเพื่อรองรับการดำเนินกิจการในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการดึงศักยภาพของทรัพยากรที่เรามีให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงินปี 2565 ของบริษัท มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท นับเป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก บริษัทปรับตัวฝ่าวิกฤตโควิด 19 ในทุกระลอกรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ และก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อรักษาการเติบโตของธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่การให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเท่านั้น บริษัทฯ ยังคงใส่ใจกับการเสริมสร้างพื้นฐานทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดฝึกอบรมพนักงานในระดับต่างๆ และการพัฒนาพนักงานระดับผู้นำ ซึ่งจะเป็นบุคคลากรสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไปในอนาคต ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญกับการดูแลผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจตลอดห่วงโซ่ อุปทานอย่างมุ่งมั่น บริษัทได้มีการวางแผนการทำกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการ ESG ทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) สำหรับด้านสังคมมุ่งเน้นการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน ขณะที่ด้านธรรมาภิบาล จะเน้นการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด จึงมีผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI ) ติดต่อกันทุกปี ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการปฎิบัติหน้าที่จนฝ่าฟันอุปสรรค และก้าวผ่านมาได้อย่างแข็งแกร่ง ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ