กว่า 3 ทศวรรศที่บริษัทดำเนินธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีนี้ ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้น ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า โมบิลิตี้ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิง ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ ซี่งบริษัทเชื่อมั่นในด้านบุคลากรเป็นอย่างมากว่าบุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะด้านที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ก้าวสู่และข้ามผ่านยุคของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ธุรกิจของลูกค้าถูกแทรงแซงที่อาจมีผลทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เห็นได้จากความไว้วางใจในการทำธุรกิจที่บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าและยังสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่เข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามความมุ่งมั่นที่บริษัทยึดถือไว้เสมอว่าความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา และเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจตามแนวโน้มของเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยี

นอกจากความสำเร็จในด้านธุรกิจแล้ว สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือการคำนึงถึงการพัฒนาด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยบริษัทดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทด้านความยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล และเน้นยำในเรื่องการสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างมูลค่าในเชิงธุรกิจและสังคมต่อองค์กรได้ในระยะยาว มากไปกว่านั้น ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO27001:2013) ซึ่งทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการในด้านดังกล่าวนี้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ

       ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถเดินไปข้างหน้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ