บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นกรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา หรือจำเป็นต้องนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่กำหนดรายชื่อวันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงิน
ปันผลต่อหุ้น
วันผล
ประกอบการ
MSC22/02/6708/03/6724/04/67เงินปันผล0.5001/01/66-31/12/66
MSC20/02/6610/03/6621/04/66เงินปันผล0.4001/01/65-31/12/65
MSC24/02/6511/03/6522/04/65เงินปันผล0.3801/01/64-31/12/64
MSC22/02/6412/03/6430/04/64เงินปันผล 0.3001/01/63-31/12/63
MSC27/02/63 12/03/6330/04/63เงินปันผล 0.4501/01/62-31/12/62
MSC25/02/62 12/03/62 30/04/62เงินปันผล 0.4701/01/61-31/12/61
MSC23/02/61 12/03/61 30/04/61 เงินปันผล 0.43 01/01/60-31/12/60
MSC28/02/60 14/03/60 28/04/60 เงินปันผล 0.35 01/01/59-31/12/59
MSC24/02/59 10/03/5928/04/59 เงินปันผล 0.30 01/01/58-31/12/58
MSC24/02/58 12/03/58 29/04/58 เงินปันผล 0.30 01/01/57-31/12/57
MSC20/02/57 12/03/57 25/04/57 เงินปันผล 0.30 01/01/56-31/12/56
MSC20/02/56 13/03/56 19/04/56 เงินปันผล 0.35 01/01/55-31/12/55
MSC29/02/55 15/03/5524/04/55 เงินปันผล 0.25 01/01/54-31/12/54
MSC21/02/5410/03/54 25/04/54 เงินปันผล 0.20 01/01/53-31/12/53
MSC23/02/5310/03/53 23/04/53 เงินปันผล 0.10 01/01/52-31/12/52
MSC23/02/5209/03/52 24/04/52เงินปันผล 0.20 01/01/51-31/12/51
MSC22/02/51 14/03/53 24/04/51 เงินปันผล 0.24 01/01/50-31/12/50