บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมีบริษัทในเครือรวม 5 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด และบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด บริษัท เจบีซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งมีความแตกต่างในการเข้าถือหุ้นและการกำหนดนโยบายการบริหารโดยบริษัทหลัก ดังนี้