คณะกรรมการบริษัท

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานกรรมการ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
2รองประธานกรรมการ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3กรรมการนายธวิช จารุวจนะ
4กรรมการนายณรงค์ จารุวจนะ
5กรรมการนายวนารักษ์ เอกชัย
6กรรมการนายสุวิช สุวรุจิพร
7กรรมการอิสระ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์
8กรรมการอิสระ นายประวิตร ฉัตตะละดา
9กรรมการอิสระ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

หมายเหตุ :

  1. กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับที่ตำแหน่งรายชื่อ
1ประธานกรรมการบริหาร นายธวิช จารุวจนะ
2กรรมการบริหาร นายธงชัย หล่ำวีระกุล
3กรรมการบริหาร นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
4กรรมการบริหาร นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์
5กรรมการบริหาร นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
6กรรมการบริหาร นางนิตยา ธนวิริยะกุล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวิตร ฉัตตะละดา
2กรรมการตรวจสอบ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
3กรรมการตรวจสอบ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

หมายเหตุ :

  1. กรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน.

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายสุวิช สุวรุจิพร
2รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายณรงค์ จารุวจนะ
3อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายประวิตร ฉัตตะละดา

หมายเหตุ :

  1. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้ง ที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2559 ให้ควบรวมคณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน เรียกว่า “คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน

ลำดับที่ ตำแหน่งรายชื่อ
1ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนนายประวิตร ฉัตตะละดา
2คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนนายวนารักษ์ เอกชัย

หมายเหตุ :

  1. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนในการประชุมครั้ง ที่5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
2อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวนารักษ์ เอกชัย
4อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายธงชัย หล่ำวีระกุล
5อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางนิตยา ธนวิริยะกุล

หมายเหตุ :

  1. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีดี่ในการประชุมครั้ง ที่5/2558 เมื่อ วันที่6 พฤศจิกายน 2558

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์
2อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวนารักษ์ เอกชัย
4อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายธงชัย หล่ำวีระกุล
5อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นางนิตยา ธนวิริยะกุล

หมายเหตุ :

  1. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่5/2558 เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2558.

คณะผู้บริหาร

ลำดับที่ ตำแหน่ง
รายชื่อ
1ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายธวิช จารุวจนะ
2รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
นายวนารักษ์ เอกชัย
3กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น
นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
4กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
5กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์
6กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง
นายธงชัย หล่ำวีระกุล
7กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป / กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร
นางนิตยา ธนวิริยะกุล
8รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น
นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ
9รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น
นางสาวอารีรัตน์ วิทูราภรณ์
10รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น
นายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ
11รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ
12รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล
13รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นางสาวธีรพร เลิศธรรมจักร์
14รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นางอุไร ศุขตระกูล
15รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายรัฐพล สมพลวัฒนา
16รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง
นางสาวประภาวดี โอรสานนท์
17รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวเสาวลักษณ์ พรรคสุพรรณ
18รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
นางสาวสำลี นุ่มศรี
19รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคลนางเสาวคนธ์ ศิรกิดากร
20รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท
นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล

หมายเหตุ :

  1. ผู้บริหารลำดับที่ 1 ถึง 7 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของ ตลท
  2. คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560