คณะกรรมการบริษัท

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานกรรมการ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
2รองประธานกรรมการ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3กรรมการนายธวิช จารุวจนะ
4กรรมการนายณรงค์ จารุวจนะ
5กรรมการนายวนารักษ์ เอกชัย
6กรรมการนายสุวิช สุวรุจิพร
7กรรมการอิสระ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์
8กรรมการอิสระ นายประยุทธ ตัณฑ์ศรีสุวรรณ
9กรรมการอิสระ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

หมายเหตุ :

  1. กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง

คณะกรรมการบริหาร

ลำดับที่ตำแหน่งรายชื่อ
1ประธานกรรมการบริหาร นายธวิช จารุวจนะ
2กรรมการบริหาร นายธงชัย หล่ำวีระกุล
3กรรมการบริหาร นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
4กรรมการบริหาร นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์
5กรรมการบริหาร นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
6กรรมการบริหาร นางนิตยา ธนวิริยะกุล
7กรรมการบริหาร นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
2กรรมการตรวจสอบ นายประยุทธ ตัณฑ์ศรีสุวรรณ
3กรรมการตรวจสอบ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

หมายเหตุ :

  1. กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ฯ

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายสุวิช สุวรุจิพร
2รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายณรงค์ จารุวจนะ
3อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

หมายเหตุ :

  1. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้ง ที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2559 ให้ควบรวมคณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน เรียกว่า “คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
2อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวนารักษ์ เอกชัย
4อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายธงชัย หล่ำวีระกุล
5อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางนิตยา ธนวิริยะกุล
8อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์

หมายเหตุ :

  1. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการทีดี่ในการประชุมครั้ง ที่5/2558 เมื่อ วันที่6 พฤศจิกายน 2558
  2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ให้ควบรวมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนและคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน เรียกว่า “คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่ ตำแหน่ง รายชื่อ
1ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์
2อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวนารักษ์ เอกชัย
4อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายธงชัย หล่ำวีระกุล
5อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นางนิตยา ธนวิริยะกุล

หมายเหตุ :

  1. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่5/2558 เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2558.

คณะผู้บริหาร

ลำดับที่ ตำแหน่ง
รายชื่อ
1ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายธวิช จารุวจนะ
2รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
นายวนารักษ์ เอกชัย
3กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น
นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
4กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
5กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์
6กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง
นายธงชัย หล่ำวีระกุล
7กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการนางนิตยา ธนวิริยะกุล
8กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ เลขานุการบริษัท/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล
9รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่นนางสาวอารีรัตน์ วิทูราภรณ์
10รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น
นายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ
11รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่นนางสาวปุณณดา จึงไพศาล
12รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ
13รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล
14รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นางสาวธีรพร เลิศธรรมจักร์
15รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นางอุไร ศุขตระกูล
16รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายรัฐพล สมพลวัฒนา
17รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายอาทิตย์ แตงตาด
18รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นายอุดม ตรัสบวร
19รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
นางสาวสุชาดา ปิ่นทองพันธ์
20รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง
นายเสลภูมิ สิทธิเบญจกุล
21รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง
นายนที กิตติเดชปรีชา
22รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์ พรรคสุพรรณ
23รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
นางสาวสำลี นุ่มศรี

หมายเหตุ :

  1. ผู้บริหารลำดับที่ 1 ถึง 8 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของ ตลท