ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด 88,331,363.00 24.54
2บริษัท เมโทรฟอส จำกัด 69,165,402.00 19.21
3ครอบครัวจารุวจนะ46,563,167.0012.93
4บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด46,419,600.0012.89
5บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)33,080,400.009.19
6บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด14,060,000.003.91
7ครอบครัวเชื้อรัตนพงษ์10,678,810.002.97
8ครอบครัวสุวรุจิพร7,592,490.002.11
9นางฉวีวรรณ อาชวนิยุต3,249,000.000.90
10นางสาวสว่างจิตร เลาหทัย2,636,333.000.73