ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด 88,331,363.00 24.54
2บริษัท เมโทรฟอส จำกัด 69,165,402.00 19.21
4บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด 46,419,600.0012.89
8นายฮารกิชิน ทันวานี 17,000,000.004.72
6บริษัท มกรานันท์ จำกัด 14,560,000.00 4.04
7น.ส.วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์ 13,000,000.00 3.61
9นางพรทิพย์ จารุวจนะ 10,000,000.002.78
10น.ส.สมจิตต์ จารุวจนะ 7,753,010.002.15
11นายสุวพล สุวรุจิพร 7,142,490.00 1.98
12น.ส.ทิพวัลย์ จารุวจนะ 5,033,649.001.40