ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด 88,331,363.00 24.54
2บริษัท เมโทรฟอส จำกัด 69,165,402.00 19.21
3นายณรงค์ จารุวจนะ 16,711,487.00 4.64
4บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด 16,419,600.004.56
5นายธวิช จารุวจนะ 15,287,348.00 4.25
6บริษัท มกรานันท์ จำกัด 14,560,000.00 4.04
7น.ส.วิรสุตา เชื้อรัตนพงษ์ 13,000,000.00 3.61
8นายฮารกิชิน ทันวานี 10,000,000.002.78
9นางพรทิพย์ จารุวจนะ 10,000,000.002.78
10น.ส.สมจิตต์ จารุวจนะ 7,753,010.002.15
11นายสุวพล สุวรุจิพร 7,142,490.00 1.98
12น.ส.ทิพวัลย์ จารุวจนะ 5,033,649.001.40
13นายพีรวิชญ์ จารุวจนะ 4,000,000.00 1.11
14นางนภาพร จารุวจนะ 3,684,989.001.02
15นางอรวรรณ ใช่วิวัฒน์ 3,281,936.00 0.91
16นางฉวีวรรณ อาชวนิยุต 3,249,000.00 0.90
17บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,992,836.000.83
18น.ส.สว่างจิตร เลาหทัย 2,631,333.00 0.73
19น.ส.อมรศรี จารุวจนะ 2,400,000.000.67
21น.ส.ปิยะพร จารุวจนะ 2,144,800.000.60
20นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล 2,065,200.00 0.57
22น.ส.อรยา อนุกูลกิจ 2,003,750.000.56