วันที่/เวลาแหล่งข่าว หัวข้อข่าว  
31 ส.ค. 2564 17:08MSCการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
09 ส.ค. 2564 18:07MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09 ส.ค. 2564 18:06 MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2564 18:05MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
25 มิ.ย. 2564 07:00SECSEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564
14 พ.ค. 2564 08:36MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) แก้ไข
13 พ.ค. 2564 17:11MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564 17:09MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07 มี.ค. 2564 17:13MSCแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
01 มี.ค. 2564 17:03MSCมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564
01 มี.ค. 2564 17:29MSCการนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.พ. 2564 06:50MSCงบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2564 06:51MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 ก.พ. 2564 06:50MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22 ก.พ. 2564 17:25MSCขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
22 ธ.ค. 2563 13:29MSCแจ้งการต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบ
1 ธ.ค. 2563 12:39MSCแจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
12 พ.ย. 2563 18:23MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 18:13MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 18:11 MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
23 ก.ย. 2563 17:45 MSCแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)
22 ก.ย. 2563 18:51 MSCแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
31 ส.ค. 2563 17:23MSCแจ้งการจดทะเบียนเลิกของบริษัทย่อย
31 ส.ค. 2563 17:16MSC การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
10 ส.ค. 2563 18:38MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 18:37MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 18:36MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 17:48MSCแจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
15 พ.ค. 2563 20:07MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พ.ค. 2563 19:36MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15 พ.ค. 2563 19:35MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พ.ค. 2563 19:33MSCงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
02 เม.ย. 2563 17:09MSCมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18 มี.ค. 2563 17:29MSCแจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
13 มี.ค. 2563 12:30MSCแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
3 มี.ค. 2563 17:45MSCการนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็ปไซต์ของบริษัท
28 ก.พ. 2563 06:33:33MSCงบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2563 06:35:02MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28 ก.พ. 2563 06:34:45MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 ก.พ. 2563 18:06MSCกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายปันผล
28 ม.ค. 2563 09:15MSCแจ้งการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
2 ธ.ค. 2562 09:05MSCแจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
08 พ.ย. 2562 18:08MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
08 พ.ย. 2562 18:08MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
08 พ.ย. 2562 18:03MSCงบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
30 ส.ค. 2562 09:15MSCการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
27 ส.ค. 2562 09:52MSCการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่
09 ส.ค. 2562 12:51MSCการลาออกจากตำแหน่ง
08 ส.ค. 2562 18:41MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2562 18:40MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08 ส.ค. 2562 18:38MSCงบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

16 พ.ค. 2562 9:16MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พ.ค. 2562 8:50MSCงบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
16 พ.ค. 2562 8:48MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
16 พ.ค. 2562 8:48MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
03 พ.ค. 2562 12:52MSCแจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทย่อย
03 เม.ย. 2562 17:42 MSCมติที่ประชุมสามัญประจําปี
28 มี.ค. 2562 08:44MSCการลดทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย
5 มี.ค. 2562 10:44MSCการแต่งตั้งกรรมการบริหาร
4 มี.ค. 2562 10:44MSCการนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็ปไซต์ของบริษัท
25 ก.พ. 2562 20:36 MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
25 ก.พ. 2562 20:35 MSC งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2562 19:52 MSC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2562 19:13 MSC กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีและการจ่ายเงินปันผล