วันที่/เวลาแหล่งข่าว หัวข้อข่าว
27 พ.ค. 2567 17:01
MSCการลดทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย
10 พ.ค. 2567 17:56MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
10 พ.ค. 2567 17:53MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2567 17:51MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
09 เม.ย. 2567 17:04MSCการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
02 เม.ย. 2567 17:30MSCมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 29/2567
01 มี.ค. 2567 17:08MSCการนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
22 ม.ค. 2567 20:06MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22 ม.ค. 2567 20:06MSCงบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
22 ม.ค. 2567 17:15MSCขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567
01 ธ.ค. 2566 08:31MSCแจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
09 พ.ย. 2566 17:46MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
09 พ.ย. 2566 17:45MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2566 17:44MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
04 ก.ย. 2566 17:25MSCการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
10 ส.ค. 2566 17:44MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2566 17:44MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2566 17:51MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
11 พ.ค. 2566 17:49MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2566 17:47MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
11 เม.ย. 2566 08:30MSCการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
30 มี.ค. 2566 17:04MSCแจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่
30 มี.ค. 2566 17:02MSCมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2566
21 มี.ค. 2566 12:57MSCแจ้งการขยายวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
01 มี.ค. 2566 12:35MSCการนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
21 ก.พ. 2566 08:55MSCขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 (แก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)
20 ก.พ. 2566 18:50MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
20 ก.พ. 2566 18:43MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
20 ก.พ. 2566 18:42MSCงบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
20 ก.พ. 2566 17:27MSCขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566
02 ก.พ. 2566 17:01MSCแจ้งกรรมการเสียชีวิต
01 ธ.ค. 2565 08:21MSCแจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
07 พ.ย. 2565 18:01 MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
07 พ.ย. 2565 18:00 MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
07 พ.ย. 2565 17:58 MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ย. 2565 17:05 MSCแจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
07 พ.ย. 2565 17:05 MSCการแต่งตั้งกรรมการบริหาร
31 ส.ค. 2565 08:25MSCการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
10 ส.ค. 2565 17:58MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 ส.ค. 2565 17:57MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565 17:55MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565 17:03MSCแจ้งการต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบ
10 ส.ค. 2565 07:00SECSEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 สิงหาคม 2565
20 ก.ค. 2565 07:00SECSEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
08 ก.ค. 2565 07:00SECSEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2565
12 พ.ค. 2565 17:12MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 17:10MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2565 07:00SECSEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
03 พ.ค. 2565 07:00SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565
01 เม.ย. 2565 17:49MSCมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01 เม.ย. 2565 08:37MSCชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
01 มี.ค. 2565 12:34MSCการนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
24 ก.พ. 2565 17:48MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24 ก.พ. 2565 17:43MSCงบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2565 17:32MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2565 17:16MSCขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565
16 ธ.ค. 2564 17:06MSCแจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
31 ส.ค. 2564 17:08MSCการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
09 ส.ค. 2564 18:07MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
09 ส.ค. 2564 18:06 MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2564 18:05MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
25 มิ.ย. 2564 07:00SECSEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564
14 พ.ค. 2564 08:36MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) แก้ไข
13 พ.ค. 2564 17:11MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564 17:09MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07 มี.ค. 2564 17:13MSCแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
01 มี.ค. 2564 17:03MSCมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564
01 มี.ค. 2564 17:29MSCการนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.พ. 2564 06:50MSCงบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2564 06:51MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 ก.พ. 2564 06:50MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22 ก.พ. 2564 17:25MSCขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
22 ธ.ค. 2563 13:29MSCแจ้งการต่ออายุคณะกรรมการตรวจสอบ
1 ธ.ค. 2563 12:39MSCแจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
12 พ.ย. 2563 18:23MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 18:13MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 18:11 MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
23 ก.ย. 2563 17:45 MSCแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)
22 ก.ย. 2563 18:51 MSCแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่
31 ส.ค. 2563 17:23MSCแจ้งการจดทะเบียนเลิกของบริษัทย่อย
31 ส.ค. 2563 17:16MSC การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
10 ส.ค. 2563 18:38MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 2563 18:37MSCสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 18:36MSCงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 17:48MSCแจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
15 พ.ค. 2563 20:07MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พ.ค. 2563 19:36MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15 พ.ค. 2563 19:35MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พ.ค. 2563 19:33MSCงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
02 เม.ย. 2563 17:09MSCมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18 มี.ค. 2563 17:29MSCแจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
13 มี.ค. 2563 12:30MSCแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
3 มี.ค. 2563 17:45MSCการนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็ปไซต์ของบริษัท
28 ก.พ. 2563 06:33:33MSCงบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2563 06:35:02MSCคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28 ก.พ. 2563 06:34:45MSCสรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 ก.พ. 2563 18:06MSCกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายปันผล
28 ม.ค. 2563 09:15MSCแจ้งการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท