หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีล่วงหน้า

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

ดาวน์โหลด

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด